REVIEWER

Arifin Matoka, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Lanto Mohamad Kamil Amali, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
Ervan Hasan Harun Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia
Jumiati Ilham Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia
Jamal Darusalam Giu Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia